Pl Engl Fr Es        


Video

This post is also available in: angielski, francuski, hiszpański

Ukashi goshi

Uki Ogoshi

Tai otoshi

Maki Otoshi Riote Tori

Uki Otoshi

Kata Hiki Otoshi

Kiri Otoshi

Maki Otoshi

Shiho sabaki hajiki goshi

hiza tate tai otoshi

Seoi otoshi

Iriminage, Kiri otoshi, Kote gaeshi, tenshi nage, Tsuki goshi, Kata Hiki Otoshi

kata hiki otoshi == Maki otoshi

Kiri-otoshi

Uki-otoshi

Maki-otoshi

Kata-hiki-otoshi

La Forge Aikido Dojo